STATUT

 

Articolul 1. Denumire, sediu

            Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie  (SRRO) a fost înfiinţatǎ la Cluj-Napoca în data de 8 octombrie 1991 sub denumirea inţială de Societatea Românǎ de Radioterapie Oncologică. Denumirea de Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie (SRRO) a fost adoptată în data de 4 octombrie 2001, denumirea actuala, adoptata in data de 01.10.2010, conform disponibilitatii denumirii eliberate de Ministerul Justitiei nr. 89258/22.09.2010  fiind  Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie Medicală.

            Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie Medicală ( SRROM )  este o asociaţie profesionalǎ nonprofit, apoliticǎ. Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie Medicală se poate afilia la alte societǎţi profesionale de profil în urma consultǎrii adunǎrii generale şi a deciziei, prin majoritate simplǎ de voturi, a biroului de conducere.

            Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie Medicală funcţioneazǎ pe duratǎ nedeterminatǎ.

            Sediul Societaţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală este la Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 34-36.

 

Articolul 2. Obiective principale

            ● scopul Societaţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală este de a grupa specialişti angrenaţi în practica radioterapiei şi oncologiei medicale pentru a contribui la creşterea calităţii asistenţei oncologice.

            ● îşi propune asigurarea unui standard profesional ridicat prin susţinerea învăţământului de specialitate la toate nivelele (universitar, postuniversitar, doctorat), pentru toţi membrii săi - medici, fizicieni, biologi, etc - şi apărarea intereselor specialităţii de radioterapie şi oncologie medicală şi a membrilor săi în faţa organismelor implicate în buna desfăşurare a activităţii lor - Ministerul Sănătăţii, Guvern, Ministerul Învăţământului, direcţii sanitare judeţene.

            ● promoveazǎ accesul egal, echitabil şi nerestricţionat al tuturor pacienţilor cu cancer la tratamentul optimal.

            ● asigură colaborarea între specialiştii în radioterapie şi oncologie medicală ca şi colaborarea cu alte specialitǎţi care au interese comune în domeniul oncologiei.

            ● asigurǎ colaborarea cu societǎţi internaţionale de radioterapie şi oncologie medicalǎ, organizaţii şi fundaţii de cancer, universitǎţi, grupuri de pacienţi şi reprezentanţi ai industriei farmaceutice şi de aparaturǎ medicalǎ.

            ● îşi propune informarea şi educarea pacienţilor cât şi a societǎţii civile, a publicului în general, în problematica prevenţiei, diagnosticului şi tratamentului diferitelor tipuri de cancer.

            ● organizează în fiecare an un congres al specialiştilor în radioterapie şi oncologie medicală la care pot participa şi alţi specialişti implicaţi sau cu preocupări în domeniul oncologiei (chirurgi, fizicieni, radiobiologi, anatomopatologi, specialişti de organe). Manifestările Societaţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală pot fi organizate în comun cu alte societăţi instituţii sau organizaţii, după cum se promoveazǎ şi ideea unor colaborări internaţionale cu societăţi similare.

 

Articolul 3 .   Membri

            Societatea include următoarele categorii de membri: activi, juniori, corespondenţi,  emeriţi, de onoare şi asociaţi.

            Membrii activi: sunt medici, biologi, cercetători, fizicieni, farmacişti, chimişti, informaticieni si alte categorii socio-profesionale a căror activitate principală se desfăşoară în domeniul diagnosticului, tratamentului sau cercetǎrii cancerului, incluzând, dar nelimitându-se la oncologie medicală,  radioterapie sau chirurgie. Au dreptul sǎ participe şi sǎ voteze în adunarea generalǎ, sǎ participe la activitǎţile societǎţii şi sǎ fie aleşi în structurile de conducere şi comisiile societǎţii.

            Membrii juniori: sunt medici în perioada stagiului de rezidenţiat, până la obţinerea titlului de specialist, când devin în mod automat membri activi. Au dreptul sǎ participe şi sǎ voteze în adunarea generalǎ, sǎ participe la activitǎţile Societǎţii şi sǎ fie aleşi în comisiile societǎţii.

            Membrii corespondenţi: sunt membri ai societǎţii din afara ariei geografice a României. Au dreptul de a participa la adunarea generalǎ, dar nu au dreptul la vot sau de a fi votaţi.

            Membrii emeriţi: sunt foştii membri activi, după retragerea lor din activitatea profesionalǎ. Au drepturi egale cu membrii activi, fǎrǎ plata cotizaţiei.

            Membrii de onoare: Calitatea de membru de onoare este o distincţie acordată prin votul adunării generale, unor personalităţi din ţară sau străinătate care au contribuit în mod deosebit la dezvoltarea radioterapiei şi oncologiei medicale în ţară sau străinătate, sau la activitatea şi prestigiul Societăţii. Au aceleaşi drepturi ca şi membrii activi, fǎrǎ plata cotizaţiei.

            Preşedinte de onoare: Aceasta calitate este o distincţie acordată, la propunerea biroului de conducere, unor personalităţi din ţară cu aport deosebit la dezvoltarea şi creşterea prestigiului societăţii. Are dreptul de a participa la şedinţele biroului de conducere şi să prezideze congresul naţional alături de preşedintele în funcţie.

            Membrii asociaţi: sunt companiile farmaceutice sau de echipamente medicale, prin reprezentanţii lor. Calitatea de membru asociat conferă dreptul de a participa la toate manifestările societăţii, inclusiv la adunarea generalǎ, dar fǎrǎ drept de vot şi fǎrǎ a fi aleşi în structurile de conducere ale societăţii.

            Calitatea de membru asociat se dobândeşte pe bază de cerere scrisă cǎtre secretarul societǎţii, care devine efectivǎ după avizul biroului, şi achitarea cotizaţiei anuale de membru asociat.

            Condiţii de înscriere în Societate

            Orice cerere de înscriere este adresată secretarului societăţii. Solicitarea candidatului cuprinde un scurt curriculum vitae şi câte o scrisoare de recomandare din partea a doi membri ai societǎţii. Biroul de conducere decide acceptarea noilor membri  şi comunicǎ anual adunǎrii generale.

            Condiţii de excludere

            Excluderile sunt decise de biroul de conducere a societăţii în următoarele situaţii:

                        - neachitarea cotizaţiei 2 ani consecutiv,

                        - abateri grave de la normele morale şi etice

                        - la cerere – adresată în scris secretarului Societǎţii

 

Articolul 4. Biroul de conducere

            Biroul de conducere al societăţii este ales de adunarea generală cu mandat de 3 ani şi este format din 5 membri: secretarul general, trei preşedinţi (preşedintele în exerciţiu, şi doi vice-preşedinţi) şi trezorierul. Fiecare preşedinte prezidează biroul timp de un an, ordinea preşedenţiei se decide de către biroul de conducere.

Preşedintele în exerciţiu în cursul mandatului de 1 an prezidează biroul de conducere, adunarea generală şi este preşedintele congresului naţional în anul respectiv.

            Vice-Preşedinţii (fostul şi viitorul):  La sfârşitul mandatului de 1 an, preşedintele rămâne în continuare în birou, ca fost preşedinte, pe perioada mandatului biroului de conducere din care face parte. Viitorul preşedinte devine preşedintele societăţii în ordinea cronologicǎ decisǎ de cǎtre biroul de conducere. Vice-preşedinţii pot înlocui preşedintele în cazul absenţei acestuia.

            Secretarul general este ales pentru o perioadă de 3 ani de cǎtre biroul de conducere. Este responsabil de administraţia societăţii, de implementarea deciziilor şi politicii biroului de conducere şi organizarea reuniunilor biroului şi a adunării generale anuale. Secretarul general pregăteşte raportul pentru aceste reuniuni şi păstrează arhivele societăţii; asigură circulaţia informaţiilor şi corespondenţa cu membrii biroului şi adunarea generală; asigură buna desfăşurare a votărilor.

Trezorierul este ales pentru o perioadă de 3 ani de cǎtre biroul de conducere. Acesta este responsabil cu finanţele Societăţii, verifică achitarea cotizaţiilor, pregǎteşte bugetul societăţii şi este totodată trezorierul congresului naţional; prezintă anual cu ocazia adunǎrii generale, raportul financiar care trebuie aprobat de adunarea generală; semneazǎ toate tranzacţiile societǎţii împreunǎ cu secretarul general sau preşedintele în funcţie.

Funcţiile în cadrul biroului de conducere se nominalizează de membrii acestuia conform articolului 8.

            Membrii aleşi ai biroului de conducere pot coopta în birou alţi membri cum ar fi preşedinte de onoare, editor şef, preşedinţi de comisii permanente. Cooptarea se face la propunerea motivatǎ a unui membru ales. Decizia se ia în cadrul şedinţelor biroului cu majoritate simplǎ de voturi. Membrii cooptaţi participǎ la toate şedinţele de birou dar nu au drept de vot.     

            Editorul şef al revistei Societǎţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală este ales de cǎtre biroul de conducere pe o perioadǎ de 3 ani.

Impreună cu comisiile permanente, biroul trebuie să se reunească cel puţin de 2 ori pe an, dintre care o dată în cursul adunării generale.

            Activitatea şedinţelor biroului  de conducere se consemneazǎ în procese verbale gestionate de secretarul general.

            Reprezentantul legal al societǎţii la toate manifestǎrile, deciziile şi tranzacţiile este secretarul general şi/sau preşedintele în funcţie, care sunt reprezentanţii naţionali ai societǎţii şi care au dreptul sǎ certifice deciziile prin semnǎturǎ.

Comunicarea biroului de conducere cu membrii sociatǎţii în timpul anului între două adunări generale se realizeazǎ pe site-ul societǎţii sau prin corespondenţǎ.

 

Articolul 5. Comisii permanente

            Biroul de conducere îşi desfăşoară activitatea cu ajutorul următoarelor comisii desemnate de cǎtre birou:

            a) Comisia de organizare a congresului naţional - formată din preşedintele societǎţii care este şi preşedintele congresului, secretarul general, trezorier şi alţi membri aleşi, componenţi sau nu ai biroului.

            b) Comisia ştiinţifică - care fixează obiectivele societăţii şi modul lor de realizare, al cărei preşedinte este numit de biroul societăţii. Preşedintele este liber să-şi numească colaboratorii, printre ei putând figura şi specialişti din afara societăţii al căror aport poate fi important pentru dezvoltarea specialităţii de radioterapie şi oncologie medicalǎ. Acestei comisii îi revine sarcina ca direct sau prin persoana preşedintelui societăţii, să reprezinte şi să susţină interesele profesionale ale societăţii în faţa Ministerului Sănătăţii şi a altor instituţii şi organisme dacă este cazul, informând asupra resurselor umane şi materiale necesare dar şi asupra rezultatelor obţinute de societate.            c) Comisia de educaţie -  este responsabilǎ pentru programul de educaţie medicalǎ continuǎ a congreselor societǎţii şi a altor manifestǎri ştiintifice organizate de societate, de curricula de pregǎtire în specialitate. Rǎspunde de nominalizarea pentru premiile oferite de societate cu ocazia congresului anual.

            d) Comisia membrilor juniori - este responsabilǎ de asigurarea calitǎţii procesului de formare al membrilor juniori şi îmbunǎtǎţirea oportunitǎţilor de dezvoltare în specialitate.

            Alte comisii (Comisia de eticǎ, Comisia electoralǎ, Comisia de cenzori, etc) pot fi create în funcţie de necesităţi la propunerea biroului sau a adunării generale.

 

Articolul 6.      Adunarea Generală

            Adunarea generală este constituită din toţi membrii societǎţii şi se reuneşte cel puţin odată pe an cu ocazia congresului. Preşedintele în funcţiune prezideazǎ adunarea generalǎ şi este responsabil de:

            - aprobarea şi revizuirea, totalǎ sau parţialǎ, a statutului societǎţii

            - aprobarea programului propus

            - deciderea cotizaţiei anuale pentru membri activi şi asociaţi, propusǎ de biroul de conducere

            - aprobarea raportului financiar

            - alte decizii care nu au fost rezervate altor organisme ale societăţii.

secretarul general şi trezorierul prezintă un raport asupra activităţilor desfăşurate precum şi informaţii curente referitoare la primirea noilor membri, modificarea regulamentului de funcţionare, deciziile biroului, data şi locul de desfăşurare a viitoarelor reuniuni etc.

 

Articolul 7. Congresul naţional anual

            Biroul fixează data şi locul congresului anual şi are sarcina stabilirii şi asigurării programului ştiinţific. Congresul este prezidat de preşedintele în funcţie a societăţii. Biroul poate numi un comitet ştiinţific, care să urmărească atât lucrările pregătitoare cât şi desfăşurarea congresului.

 

Articolul 8. Alegeri

            Alegerea prin vot secret ai membrilor biroului de conducere (secretar general şi trei preşedinţi) se face pe o perioadǎ de 3 ani pe bază de candidatură personală, care trebuie anunţată cu 3 luni înaintea desfăşurării adunării generale. Dosarul de candidatură care cuprinde curriculum vitae al candidatului, o scrisoare de candidatură în care se expun obiectivele pe care şi le propune în eventualitatea că este ales şi o listă cu semnătura a cel puţin 10 membri activi care îi susţin candidatura este înaintat secretarului general.

            Candidaturile care îndeplinesc condiţiile de mai sus, sunt  anunţate tuturor membrilor Societăţii cu cel puţin o lună înainte de a avea loc adunarea generală.

            Votarea membrilor biroului de conducere se face la adunarea generală şi/sau prin sistem electronic. Votarea electronicǎ începe cu o lună înainte şi se încheie în preziua adunǎrii generale. Secretarul general şi comisia electoralǎ nominalizatǎ de cǎtre biroul de conducere rǎspunde de desfǎşurarea votǎrii.

            Voturile vor fi numǎrate de cǎtre secretarul general în funcţie şi comisia electoralǎ şi calculate prin majoritate simplǎ. Rezultatul votǎrii va fi anunţat de cǎtre secretarul general cu ocazia adunǎrii generale. Dupǎ adunarea generalǎ, biroul nou ales se întruneşte pentru desemnarea viitorului secretar general, hotǎreşte ordinea cronologicǎ a preşedenţiei şi desemnează trezorierul şi editorului şef.

 

Articolul 9. Modificări ale regulamentului de funcţionare

            Modificarea statutului societăţii se face la propunerea biroului de conducere sau în urma solicitǎrii membrilor societǎţii (înaintatǎ în scris secretarului societăţii şi  semnatǎ de cel puţin 20 membri)

            Modificările sunt decise de biroul de conducere al societăţii şi aprobate prin majoritate simplă a membrilor prezenţi în adunarea generală.

 

Articolul 10. Revista  Societaţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală

            Revista societăţii este “Journal of Radiotherapy and Medical Oncology (Revista de Radioterapie şi Oncologie Medicală), al cărei editor şef este ales şi validat de biroul de conducere pe baza unei candidaturi curriculare, pe o perioada de 3 ani.

 

Articolul 11. Finanţe

            Toţi membri cotizanţi trebuie sǎ plǎteascǎ cotizaţia anualǎ înainte de 30 ianuarie a fiecarui an. Cotizaţia include abonamentul la revista scietăţii. Neplata cotizaţiei la termen atrage pierderea dreptului de a primi revista scietăţii. Neachitarea cotizaţiei timp de 2 ani atrage excluderea din scietate, decizia fiind luatǎ de cǎtre biroul de conducere. Membrii excluşi, pentru a redobândi calitatea de membru activ, trebuie sǎ urmeze procedurile de înscriere a noilor membri.

            Resursele financiare ale scietăţii sunt reprezentate de cotizaţia anualǎ a membrilor, donaţii, sponsorizari, taxe publicitare, taxe pentru cursuri şi congrese sau alte activităţi organizate de societate.

            Anul financiar se încheie anual la 31 decembrie. Auditul financiar al societăţii trebuie fǎcut de o comisie formata din 3 cenzori , cu mandat pe perioada nedeterminata, numită de biroul de conducere şi aprobată de către adunarea generală. Aceasta va prezenta rezultatul auditului biroului de conducere şi adunării generale.

 

Articolul 12. Dizolvare

Dizolvarea Societaţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală  se face in conditiile Legii. Dizolvarea asociaţiei   prin hotarârea Adunării Generale  necesitǎ votul a 2/3 din membrii acesteia cu ocazia adunǎrii generale. Propunerea desfiinţǎrii, semnatǎ de cel puţin 20 de membri, trebuie înaintatǎ în scris biroului de conducere cu cel puţin 6 luni înainte de adunarea generalǎ şi trimisǎ tuturor membrilor societăţii cu cel puţin 2 luni înaintea adunǎrii generale.

Patrimoniul Societaţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală, rǎmas dupǎ plata obligaţiilor, nu se va distribui membrilor acesteia, ci se va transmite către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, selecţionate de cǎtre biroul de conducere.

 

Prezentul statut reprezintă reeditarea statutului asociaţiei şi a  fost adoptat în  Adunarea Generală a Asociaţilor  Societăţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală din data de 01.10.2010.